B R I G I T T E  magazine

8 | 2 0 1 9
Illustrations „Schlüsselsätze der Liebe“ 

1 | 2 0 1 9
Illustrations “ F I N A N Z E N  S P E Z I A L

26  | 2015 
Illustrations  D O S S I E R  „Anleitung zum besseren Leben“